Bindkracht Invest
Ethisch investeren in vastgoed

Over Bindkracht Invest


Missie

Wij zijn Bindkracht Invest, gevestigd in Landen, die een huis met woon- en zorgomgeving aanbieden aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking. Doch is ons huis uniek, daar wij werken met een kleinschalig woonverband, waarbij ook inwonende personen zich engageren voor de ondersteuning van de bewoners met een beperking.

De missie van vzw Bindkracht - onze zorgverlenende vzw - is met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van personen met een beperking. Wij doen dat op een manier die aansluit op onze mensvisie: ieder mens is een individu met een eigen identiteit die zelf zijn of haar leven kan inrichten of samen met zijn eigen omgeving. De nodige zorgen worden gegeven zoals die het best bij de bewoner en zijn omgeving past.
Onze kernwaarden zijn: verbondenheid en kracht Verbondenheid staat voor samen invulling geven aan de unieke relatie tussen bewoners, mantelzorgers, vrienden en familieleden, professionele medewerkers en vrijwilligers. Participatie van de bewoners en van hun netwerk vormt een wezenlijk uitgangspunt van onze werking. Wij willen een warm, respectvol, participatief samenlevingsverband aanbieden op maat van elke bewoner waar mensen, op zich en samen, tot hun recht kunnen komen. Daarnaast streven wij ook naar een verbondenheid met de buurt en de ruimere maatschappij. Wij willen ervoor zorgen dat onze bewoners deel kunnen uitmaken van de maatschappij en in de ontmoeting met anderen tot een waardevolle wisselwerking kunnen komen. Kracht betekent dat wij iedere persoon beschouwen vanuit zijn kwaliteiten in plaats van tekortkomingen. Wij geloven dat leven vanuit jouw eigen kracht een enorme levensenergie en betekenis geeft. Daarom bieden wij een huis aan waar mensen elk vanuit hun eigen kracht betekenis kunnen hebben voor de anderen en voor zichzelf. Ook de medewerkers worden uitgenodigd om vanuit hun krachten vorm te geven aan het begeleiden en ondersteunen van mensen. Respect voor de eigenheid van elke mens staat centraal. Bovendien geloven wij in de kracht van iedere bewoner om, eventueel met behulp van familie en bekenden, zoveel mogelijk zelf keuzes te maken en zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarom ondersteunen we zo veel mogelijk de zelfredzaamheid en autonomie van onze bewoners en hun netwerk. We willen dat zij ervaren dat zij hun eigen leven kunnen leiden en dat zij daarin worden erkend.

Visie

Met onze missie als drijfveer en gegeven de uitdagingen voor de toekomst richten wij onze visie op volgende 5 thema’s:

1. Kleinschalig samen-woonverband

Wij willen een kleinschalige woon- en zorggelegenheid aanbieden voor een tiental personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Bovendien hanteren wij binnen onze vzw een uniek samen-woonverband omdat wij een warme thuis willen aanbieden waar mensen met een beperking samen wonen met mensen zonder beperking die mee willen instaan voor de ondersteuning van hun medebewoners. Wij geloven dat deze mensen elk vanuit hun eigen kracht een zinvolle betekenis kunnen hebben voor de anderen en voor zichzelf in het huis.

2. Vraaggericht werken

Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoners met een beperking. Daarom wordt het zorgaanbod afgestemd op de noden en behoeften van iedere bewoner en diens omgeving. Wij geloven dat personen met een beperking samen met gezin, familie of bekenden met de juiste ondersteuning keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven. Daarom is het belangrijk dat wij de zorgnood voldoende beluisteren en in kaart brengen. Hiertoe zetten we afstemming en regelmatige evaluatie en bijsturing voorop. Vraaggericht werken houdt ook in dat elke betrokkenen meezoekt naar een zo goed mogelijke aanpak, een zo goed mogelijke oplossing. Het vraagt een engagement van ieder.

3. Passende omgeving

We willen inzetten op een omgeving die passend is voor diegenen die er wonen en werken. We willen een passende omgeving die huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid geeft aan de bewoners en medewerkers. Het is belangrijk een omgeving te creëren die ondersteunt, die helpt en waar bewoners, vrijwilligers, medewerkers en familieleden het samen goed hebben. Bovendien willen we in deze omgeving vertrekken vanuit de kracht van elke bewoner, vrijwilliger en medewerker. De kracht van ieder als inspiratiebron voor het uitwerken van activiteiten.

4. Actief aanwezig in de omgeving

Vzw Bindkracht werkt actief samen met andere partners in de regionale zorgnetwerken, voor zorg op maat in de eigen regio. Bovendien geloven wij dat personen met een beperking deel kunnen uitmaken van de maatschappij en in de ontmoeting met anderen tot een waardevolle wisselwerking kunnen komen. Hiertoe willen wij een uitwisseling realiseren met de buurt en met de ruimere maatschappij door middel van verschillende activiteiten, afgestemd op de bewoners.

5. Stevig personeels- en vrijwilligersbeleid

Onze mensvisie en onze kernwaarden hebben een vergelijkbare betekenis voor onze medewerkers en daarmee voor ons personeelsbeleid. Het is belangrijk dat onze medewerkers zelf de regie op hun werk hebben. De teamcoördinator zorgt ervoor dat medewerkers geloven in hun eigen krachten. We werken met een multidisciplinair team dat elk vanuit hun eigen deskundigheid en kracht een begeleiding op maat aanbiedt aan de bewoners met een beperking. De teamcoördinator draagt zorg voor de verbinding tussen de kracht van iedere medewerker en de noden en krachten van de bewoners. Bovendien geloven wij dat ondersteuning door veel mensen kan geboden worden. Ook familie en vrienden zullen ingeschakeld worden in de ondersteuning en begeleiding. Daarnaast investeren we in vrijwilligers, die we vanuit hun eigen krachten willen inzetten in onze werking, door aandacht te hebben voor intervisiemomenten, opleiding en een goede ondersteuning en opvolging.

Our Team


Nadia Quintens Voorzitster

Mijn dochter Sara, 23 jaar oud, heeft een diep verstandelijke beperking. Haar manier van zijn geeft mij veel zorg en pijn. Tegelijk heeft zij mij geleerd wat echt belangrijk is in het leven en ben ik zo dankbaar voor het besef van de kracht van de oneindige liefde dat zij in mij wakker gemaakt heeft. Voor haar zorgen en mij met haar verbinden, geeft mijn leven een extra dimensie.

Sara was mijn inspiratiebron om de vzw Bindkracht op te richten als zorgverstrekker en nadien Bindkracht Invest. Vanuit mijn leven met haar, ben ik reeds lang actief op zoek om een toekomstperspectief te creëren voor mensen zoals Sara. Ik geloof dat Bindkracht een kwaliteitsvol en hoopvol project is waar ik met volle passie en overtuiging aan meewerk.

Luc Heylen Coördinator

De voorbije 25 jaar heb ik ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen binnen de sociale sector. Daarnaast heb ik expertise opgedaan in het coördineren van een organisatie in de sociale economie en in arbeidszorg.
Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor wat mensen werkelijk nodig hebben en om hun te faciliteren in de uitbouw van hun leven. Hierbij vind ik een integrale en positieve kijk van belang.

Koen Anteunis Finance

Mijn beide kinderen, Charlotte - 21 jaar- en Ruben -18 jaar- hebben een mentale beperking veroorzaakt door severe myclone epileptische aanvallen in hun ontwikkelingsjaren. Een warme thuis vinden voor hen is mijn belangrijkste drijveer naar hun toekomst toe. Door de confrontatie met de onmacht die vele ouders in een gelijkaardig traject ondervinden heb ik beslist me volledig in te zetten voor Bindkracht Invest. Vanuit mijn managmentervaring en commerciële skills wil ik een solide baken mee helpen bouwen voor de 14 bewoners van het Bindkrachthof.